Disclaimer Port2GO

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Port2GO B.V. (Hierna: “Port2GO”) De voorwaarden van deze disclaimer hebben betrekking op www.Port2GO.nl. In deze disclaimer geven wij weer aan welk voorbehoud wij onze site aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Er kunnen geen rechten aan de informatie worden verleend. Port2GO wijst alle aansprakelijkheid ten behoeve van aanzien, juistheid, volledigheid actualiteit van de geboden informatie uitdrukkelijk van de hand.

Het is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Port2GO tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken of te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Port2GO.

Gebruik van de Port2GO Website

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Port2GO te mogen claimen of te veronderstellen.

Port2GO streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan is Port2GO hiervoor niet aansprakelijkheid

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid.Port2GO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks (derden partijen) verwijzen. Port2GO behoudt zich het recht de aangeboden informatie ten alle tijden te wijzigen zonder aankondiging.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.port2go.nl op deze pagina. Port2GO behoudt zich het recht de aangeboden informatie ten alle tijden te wijzigen zonder aankondiging.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer berust het Nederlandse Recht.

Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen omtrent onze disclaimer? Neem dan contact met ons op via info@Port2GO.nl of via onze live chat.